ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a naszindulo.com (továbbiakban Weboldal) felhasználói által, az oldal használata során megadott személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.
1. Az adatkezelő adatai
ADATKEZELŐ
MEGNEVEZÉSE
ArchConsulting Informatikai Szolgáltató KFT
CÍM
H-1039 Budapest, Széchenyi u. 23.
TELEFON
+3630 924 8257
E-MAIL
info@naszindulo.com
CÉGJEGYZÉK SZÁM
01-09-362774
ADÓSZÁM
10949683-2-41
TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ ADATAI
MEGNEVEZÉSE
Tárhelypark KFT
CÍM
H-1122 Budapest, Gaál József út 24.
TELEFON
+361 700 4140
E-MAIL
info@tarhelypark.hu
CÉGJEGYZÉK SZÁM
01-09-322570
ADÓSZÁM
23289903-2-43
2. A személyes adatok kezelésének alapelvei
a) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
b) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
c) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
d) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
3. Az adatkezelés célja
Előzetes, és írásba foglalt szerződéskötést követően, a házasulandó ifjúpár elképzelései szerint kialalkított weboldal a meghatározott tartalommal és formában történő megjelenítése.
4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja
Az Adatkezelő a honlapon nyújtott szolgáltatásokat előzetes szerződéskötéshez köti, mely szerződés során megadandó adatok személyes adatnak minősülnek.
Fentiek alapján, az Ön személyes adatait, beállításait és megrendelésével kapcsolatos adatait az Önnel kötött szerződés alapján fogjuk kezelni, vagyis az áltakunk történő adatkezelés alapját az Ön weblapjának létrehozására irányuló szerződés képezi.
Az Adatkezelő a megadott adatokat, a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkori hatályos magyar és EU-s jogszabályok szerint kezeli. Az Adatkezelés alapja ügyfélkapcsolati viszony, ezért a jelenleg hatályos jogszabályok szerint az adatkezelést az adatvédelmi hatóság felé az adatkezelőnek nem kell bejelenteni.
A jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik az Adatkezelő valamennyi internetes tartalomszolgáltatásával kapcsolatos adatkezelésre.
4.1. Szerződés teljesítése alapján történő adatkezelés
Kezelt adat
Adtkezelés célja
Jogalapja
VŐLEGÉNY NEVE
MENYASSZONY NEVE
IFJÚPÁR FÉNYKÉPEI
Szerződésben foglaltak teljesítése
Jogos érdek alapján
E-MAIL CÍM
Kapcsolattartás az ifjúpárral
Jogos érdek alapján
Az ifjúpárnak lehetősége van, hogy a honlapon megjelenítse családtagjainak (örömszülők, tanúk, stb.) nevét, fényképét, elérhetőségét.
Ezek jogszerű kezeléséhez szükséges hozzájárulások beszerzése és kezelése az ifjúpár kötelessége és felelőssége.
CSALÁDTAGOK ADATAI
Szerződésben foglaltak teljesítése
Jogos érdek alapján
4.2. Ifjúpár, illetve az erre jogosultságot kapó látogatók által rögzített adatok (bejegyzések)
A weboldal lehetőséget biztosít az ifjúpárnak, hogy bejegyzésket (blog jelleggel) hozzon létre, illetve, hogy ezekhez fényképeket töltsön fel.
A rögzített bejegyzéseket az ifjúpár kifejezetten azzal a szándékkal küldi be, hogy az Adatkezelő azokat megjelenítse.
Az egyes bejegyzések nyilvános vagy nem nyilvános jellegét az ifjúpár beállításától függ. Nyilvános bejegyzéseket bárki megtekintheti, nem nyilvános bejegyzéseket az erre, az ifjúpártól jogosultságot kapó felhasználók tekinthetik meg.
Ezek jogszerű kezeléséhez szükséges hozzájárulások beszerzése és kezelése az ifjúpár kötelessége és felelőssége.
A weboldal lehetőséget biztosít, hogy az ifjúpár által feltöltött bejegyzésekhez, az ifjúpártól jogosultságot kapó, felhasználók további bejegyzésket tegyenek közzé.
A rögzített bejegyzéseket a felhasználók kifejezetten azzal a szándékkal küldik be, hogy az Adatkezelő azokat megjelenítse.
Ezek jogszerű kezeléséhez szükséges hozzájárulások beszerzése nem az adatkezelő felelőssége és kötelessége.
Kezelt adat
Adtkezelés célja
Jogalapja
BEJEGYZÉSEK SZÖVEGES TARTALMA
Szerződésben foglaltak teljesítése
Önkéntes hozzájárulás
BEJEGYZÉSEKHEZ FELTÖLTÖTT FÉNYKÉPEK
Szerződésben foglaltak teljesítése
Önkéntes hozzájárulás
4.3. Vacsora regisztráció során rögzített adatok
A weboldal lehetőséget biztosít, hogy az ifjúpártól jogosultságot kapó, felhasználók adatokat rögzítsenek a vacsorával kapcsolatban.
A rögzített adatok nem nyilvánosak és a felhasználók kifejezetten azzal a szándékkal rögzítik, hogy az Adatkezelő azokat az ifjúpár számára megjelenítse.
Kezelt adat
Adtkezelés célja
Jogalapja
VACSORAVENDÉG NEVE
Tájékoztatás az ifjúpár részére
Önkéntes hozzájárulás
VACSORAVENDÉG E-MAIL CÍME
Kapcsolattartás az ifjúpár és a vendégek között
Önkéntes hozzájárulás
TOVÁBBI VACSORAVENDÉGEK NEVEI
Tájékoztatás az ifjúpár részére
Önkéntes hozzájárulás
SPECIÁLIS MENÜ IGÉNYEK
Tájékoztatás az ifjúpár részére
Önkéntes hozzájárulás
4.4. Kapcsolat felvétel során rögzített adatok
A weboldal lehetőséget biztosít, hogy az érdeklődők a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével felvegyék a kapcsolatot a honlap üzemeltetőivel.
A rögzített adatok nem nyilvánosak és a felhasználók kifejezetten azzal a szándékkal rögzítik, hogy a honlap üzemeltetőivel a kapcsolattartás biztosítva legyen.
Kezelt adat
Adtkezelés célja
Jogalapja
ÉRDEKLŐDŐ NEVE
Kapcsolattartás
Önkéntes hozzájárulás
ÉRDEKLŐDŐ E-MAIL CÍME
Kapcsolattartás
Önkéntes hozzájárulás
ÉRDEKLŐDŐ TELEFONSZÁMA
Kapcsolattartás
Önkéntes hozzájárulás
5. Az adatkezelés időtartama
A megadott adatokat határozatlan ideig, de mimimum a szerződésben meghatározott időpontig, mely alapesetben a házasság időpontja vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.
Az Adatkezelő a Felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat.
Amennyiben a Felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon az Adatkezelő a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.
6. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.
Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.
7. A Felhasználó jogai
Tájékoztatjuk, hogy Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, kérheti továbbá egyes esetekben az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen az 1. pontban írt elérhetőségeken keresztül. Önt megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.
Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés során Ön jogosult a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül (telefonszám, e-mail cím), amely ugyanakkor nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
a) A hozzáféréshez való jog
Ön bármikor felvilágosítást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és azt miként teszi, ideértve különösen: az adatkezelés céljait; a címzetteket, akikkel az adatait közölték; a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta; a megőrzési időtartamot; az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát; továbbá az automatizált döntéshozatalra és profilalkotásra vonatkozó információkat. Ennek során Ön arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ettől eltérő kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf. formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Ön hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait – így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát – az Adatkezelő jogosult az Ön erre irányuló kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.
b) A helyesbítéshez való jog
Az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat az Ön kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adattal kapcsolatban, az Adatkezelő felhívhatja Önt, hogy a pontosított adatot megfelelő módon bizonyítsa az Adatkezelő részére. Amennyiben az Ön személyes adatait az Adatkezelő más személlyel is közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.
c) A törléshez való jog
Amennyiben Ön egy vagy több személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli. Amennyiben az Ön személyes adatait az Adatkezelő más személlyel közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
d) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Ön személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:
• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés korlátozása alatt azt kell érteni, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez Ön hozzájárult. Az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja. Amennyiben az Ön személyes adatait az Adatkezelő más személlyel közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.
e) Panasz benyújtásához, jogorvoslathoz való jog
Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) rendelkezéseit, jogában áll a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: „NAIH”) nyújtható be.

A NAIH elérhetőségei:
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu/


Ön a fenti jogsérelem esetén – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz is fordulhat. Ön jogosult bírósághoz fordulni továbbá a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Tájékoztatjuk, hogy Ön akkor is jogosult bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság panaszt érdemben nem bírálja el vagy 3 (három) hónapon belül a felügyeleti hatóság nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
8. Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.
Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.
A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.
Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.
Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően a Felhasználó mindenképpen jelentkezzen ki a Weboldalról. Ha a Felhasználó saját számítógépéről látogatja a Weboldalt, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ön által megadott adatok titkosított vonalon, úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) technológiával kerülnek szerverünkre, ami garantálja, hogy az interneten keresztül továbbított adatok harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek.
9. Cookie-k kezelése
A Weboldal egyes részeinek letöltésekor a Felhasználó számítógépére automatikusan kisméretű adatfile-ok (sütik, cookie-k, továbbiakban cookie) elhelyezésére kerül sor. Az adatfileok a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A cookie-k olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait. A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődik.
a) A sütik engedélyezése, korlátozása vagy tiltása
Minden modern böngészőprogramban beállítható, hogy a látogató elfogadja-e a cookie-kat vagy sem. Ugyancsak a böngészőben lévő beállításokkal lehet testre szabni azt, hogy a látogató kér-e értesítést arról, ha a honlap sütit kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie-kat meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program bezárásakor. Fontos tudni, hogy bizonyos honlapok egyes szolgáltatásai kifejezetten a cookie-kat elfogadásától függnek, így a cookie-kat esetleges tiltásával a látogató számára a honlapon nem várt működés lesz tapasztalható, rosszabb esetben lehetetlenné válik a honlap szolgáltatásainak használata.
b) A cookie-k fajtái
A munkamenet cookie (session cookie) egy olyan típusa a cookie-nak, ami a legalapvetőbb böngészési folyamatok fenntartásához is. Ennek hiányában már az oldalról-oldalra lépkedés folyamata sem nyomon követhető a honlap által. A cookie tartalma általában csak egy 20-30 kvázi-véletlen alfanumerikus karakterből álló szöveg.
A hirdetési és böngészést támogató cookie-k olyan cookie-k, amik a látogató honlapon tett böngészési szokásait gyűjti, ezzel lehetővé téve a célzottabb és testre szabottabb ajánlatok felkínálását, illetve ezzel növelve a felhasználói élményt a böngészés folyamán. A cookie tartalma a munkamenet cookie-kcookienél kötetlenebb, de a látogató személyes adatait még így sem tartalmazhatják.
10. Cookie-k a naszindulo.com weblapon
A Weboldal egyes részeinek letöltésekor a Felhasználó számítógépére automatikusan munkamenet cookie-k (session cookie) elhelyezésére kerül sor.
A Weboldalra történő belépéskor erre a tényre, a képernyő alján, figyelmeztető üzenetet jelenik meg.
A cookie-k elhelyezésének megtörténtéről Ön a Weboldal használata során nem kap további értesítést.
Az Adatkezelő részéről automatizált döntéshozatal és profilalkotás az Önre vonatkozó adatkezelése során nem történik.
11. Felhasználó kötelezettségei
A Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy a feltöltések keretében a Weboldal rendelkezésére bocsátott tartalmat saját maga készítette, avagy amennyiben a feltöltött tartalom egyben bármilyen módon szellemi alkotásnak minősül – valamennyi általános polgári jogi, szerzői, rokon vagy szomszédos jogi oltalom alá tartozó mű vagy egyéb szellemi alkotás – annak vagyoni felhasználási jogosultsága megilleti, legalább olyan terjedelemben, hogy ezen jogoknak a Weboldal javára való ingyenes, de nem kizárólagos átengedésével a Weboldal jogosulttá váljon a feltöltött, rögzített tartalmaknak felhasználására.
A Felhasználó a feltöltött, rögzített tartalmakat az alább meghatározott terjedelemben kifejezetten ingyenesen, vagyoni ellenszolgáltatás nélkül bocsátja a Weboldal rendelkezésére. A Felhasználó a tartalmak rendelkezésre bocsátásával egyben felhasználási jogot enged a Weboldalnak, melynek keretében a Weboldal jogosulttá válik a feltöltött, rögzített tartalom bármilyen jellegű, térbeli és időbeli korlát nélküli ismételt felhasználására, mely felhasználás kiterjed többek között a rögzített adatok bármilyen formában történő kiadásának, megjelenítésének, vagy nyilvánosságra hozatalának jogát is.
A Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy csak olyan, általa szerzett, készített és szerkesztett információkat, képeket, adatokat bocsát a Weboldal rendelkezésére, melyek nyilvánossághoz közvetítéséhez az érintett személyek hozzájárultak, azok személyiségi jogaikat nem sértik és amelyek a hatályos jogszabályi előírásokat betartva publikálhatóak.
Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a tartalmak jogellenes rendelkezésre bocsátásával a szerzői, szerzői vagyoni felhasználási jogok, vagy egyéb személyhez fűződő jogok jogosultjainak, valamint közvetve a Weboldalnak okozott károkért és minden más polgári jogi igényért korlátozás nélküli felelősséggel tartozik. Külön is szavatol azért, hogy a rendelkezésre bocsátott tartalom készítésével, vagy megszerzésével bűncselekményt, szabálysértést nem valósított meg, mások személyhez fűződő, vagy egyéb jogait, törvényes érdekeit nem sértette és nem is veszélyeztette; a rendelkezésre bocsátott tartalmakon felismerhető személyek nem csak a felvétel készítéséhez, de a róluk készült felvételek nyilvánosságra hozatalához is kifejezett hozzájárulásukat adták.
Felhasználó szavatol továbbá azért is, hogy a rendelkezésre bocsátott tartalom sem készítésének módját, sem tartalmát tekintve mások magán-, avagy üzleti titokhoz fűződő jogait nem sérti és nem is veszélyezteti.
Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jogellenesen készített tartalmak rendelkezésre bocsátásával a Weboldalnak, avagy más harmadik személyeknek okozott károkért és minden más polgári jogi igényért korlátozás nélküli felelősséggel tartozik.
12. Általános rendelkezések
A Felhasználók által rögzített adatok valóságtartalmát Szolgáltató nem vizsgálja, valótlan adatok hibája miatt beálló károk tekintetében a Szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár.
Az Adatkezelő minden számára elérhető intézkedést megtesz az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében.
Az Adatkezelő csak olyan személyeknek enged hozzáférést a kezelt adatokhoz, amely személyek munkaszerződésben vagy egyéb jogviszony keretében végzett tevékenysége az adatkezelés céljának megvalósításához közvetlenül szükséges.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.
Bátran küldd el számunkra elképzeléseidet, hogy együtt dolgozhassunk álmaid esküvői honlapjának a megvalósításán!

Karakterszám: 0/300

Gépeld be a számsort 760859

Köszönjük megkeresésedet!
A megadott e-mail címre megküldjük válaszunkat!

Indítsd velünk az esküvőszervezést!
ArchConsulting © All Rights Reserved
Powered & Designed : ArchConsulting © 2017
A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.
Részletes információ a sütikről